E DREJTA E TERHEQJES

E DREJTA E TERHEQJES

Konsumator është çdo person fizik që hyn në një transaksion juridik për qëllime që nuk janë kryesisht as komerciale dhe as të vetëpunësuara.

 

E DREJTA E TERHEQJES

Ju keni të drejtë të tërhiqeni nga kjo kontratë brenda katërmbëdhjetë ditëve pa dhënë asnjë arsye. Afati i anulimit është katërmbëdhjetë ditë nga dita e lidhjes së kontratës. Për të ushtruar të drejtën tuaj të tërheqjes, ju duhet të na dërgoni (kompania: Vitamin Lounge GmbH, Neutorstraße 48, 5020 Salzburg, numri i telefonit: 06648405121, adresa e-mail: ) një deklaratë të qartë (p.sh. letër dërguar me postë, faks ose e-mail) në lidhje me vendimin tuaj për t’u tërhequr nga kjo kontratë. Ju mund të përdorni formularin e bashkangjitur të revokimit, por kjo nuk është e detyrueshme. Për të përmbushur afatin e anulimit, mjafton që ju të dërgoni komunikimin në lidhje me ushtrimin e së drejtës së anulimit përpara se të skadojë periudha e anulimit.

 

PASOJAT E REVOKIMIT

Nëse e anuloni këtë kontratë, ne ju kemi paguar të gjitha pagesat që kemi marrë nga ju, duke përfshirë kostot e dorëzimit (me përjashtim të kostove shtesë që rezultojnë nga fakti që keni zgjedhur një lloj dërgese të ndryshme nga dorëzimi standard më i lirë i ofruar nga ne kemi), menjëherë dhe më së voni brenda katërmbëdhjetë ditëve nga dita në të cilën kemi marrë njoftimin për anulimin tuaj të kësaj kontrate. Për këtë shlyerje, ne përdorim të njëjtat mjete pagese që keni përdorur në transaksionin origjinal, përveç rasteve kur diçka tjetër është rënë dakord shprehimisht me ju; në asnjë rrethanë nuk do t’ju ngarkohen tarifa për këtë shlyerje. Nëse keni kërkuar që shërbimet të fillojnë gjatë periudhës së anulimit, ju duhet të na paguani një shumë të arsyeshme që korrespondon me proporcionin e shërbimeve të ofruara tashmë deri në momentin në të cilin na keni informuar për ushtrimin e së drejtës së anulimit për sa i përket kësaj kontrate krahasuar me masën totale të shërbimeve të parashikuara në kontratë. Përjashtimi ose skadimi i parakohshëm i së drejtës së tërheqjes

E drejta e tërheqjes nuk zbatohet për kontratat

 • për dërgimin e mallrave që nuk janë të parafabrikuara dhe për prodhimin e të cilave një përzgjedhje ose përcaktim individual nga konsumatori është vendimtar ose që janë qartësisht të përshtatura për nevojat personale të konsumatorit;
 • për dërgimin e mallrave që mund të prishen shpejt ose data e përdorimit të të cilave do të tejkalohet së shpejti;
 • për dërgimin e pijeve alkoolike, çmimi i të cilave është rënë dakord në momentin e lidhjes së kontratës, por që mund të dorëzohet jo më herët se 30 ditë pas lidhjes së kontratës dhe vlera aktuale e të cilave varet nga luhatjet në treg mbi të cilin sipërmarrësi nuk ka ndikim;
 • për dërgimin e gazetave, periodikëve ose revistave me përjashtim të kontratave të abonimit.

E drejta e tërheqjes skadon para kohe për kontratat

 • për dërgimin e mallrave të mbyllura, të cilat, për arsye të mbrojtjes së shëndetit ose higjienës, nuk janë të përshtatshme për t’u kthyer nëse vula e tyre është hequr pas dorëzimit
 • për dërgimin e mallrave nëse këto janë përzier në mënyrë të pandashme me mallra të tjera pas dorëzimit për shkak të natyrës së tyre
 • për dërgimin e regjistrimeve zanore ose video ose softuerit kompjuterik në një paketë të mbyllur nëse vula është thyer pas dorëzimit.

MOTORI FORMULARI I ANULIMIT

(Nëse dëshironi të revokoni kontratën me shkrim, ju lutemi plotësoni këtë formular dhe kthejeni atë.)


kompania
Vitamina Lounge GmbH
Neutorstrasse 48
5020 Salzburg

Adresa e emailit:

 • Unë/ne () revokojmë kontratën e lidhur nga unë/ne () për ofrimin e shërbimeve të mëposhtme_________________________________
  Porositur më ()/marrë në ()

  ___________________

  Emri i konsumatorit(ve)

  ____________________

  Adresa e konsumatorit(ve)

  ________________________________________________________________

  Nënshkrimi i konsumatorit(ve) (vetëm nëse njoftimi është në letër)

  _______

  Data

  ——————————————

  (*) Fshije aty ku nuk zbatohet.