Scroll Top

MBROJTJA E TË DHËNAVE

EMRI DHE KONTAKTI I PËRGJEGJËSIT SIPAS NENIT 4 PARAG. 7 GDPR


Kompania: Vitamin Lounge GmbH

Adresa: Neutorstrasse 48

Telefoni: +436648405121

Email:

ZYRTARE E PRIVATESISË TË TË DHËNAVE


Për të përmbushur të gjitha kërkesat e DSG-së së re, ne kemi emëruar një zyrtar të jashtëm për mbrojtjen e të dhënave.

Thomas Mayer

RTM Business IT GmbH

Arnsdorf 2

5112 Lamprechtshausen

Email:

Telefon: +43 6274 20755


SIGURIA DHE MBROJTJA E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE


Ne e konsiderojmë si detyrën tonë parësore ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave personale që ofroni dhe t’i mbrojmë ato nga aksesi i paautorizuar. Kjo është arsyeja pse ne zbatojmë kujdesin maksimal dhe standardet më të fundit të sigurisë për të siguruar mbrojtjen maksimale të të dhënave tuaja personale.

Si kompani sipas së drejtës private, ne i nënshtrohemi dispozitave të Rregullores së Përgjithshme Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) dhe dispozitave të Aktit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave (BDSG). Ne kemi marrë masa teknike dhe organizative për të u siguruar që rregullat e mbrojtjes së të dhënave të respektohen si nga ne ashtu edhe nga ofruesit tanë të jashtëm të shërbimeve.

PËRKUFIZIMET


Ligjvënësi kërkon që të dhënat personale të përpunohen në mënyrë të ligjshme, në mirëbesim dhe në një mënyrë të kuptueshme për personin në fjalë (“ligjshmëria, përpunimi me mirëbesim, transparencë”). Për ta siguruar këtë, ne dëshirojmë t’ju informojmë për përkufizimet individuale ligjore që përdoren gjithashtu në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave:

 1. Te dhena Personale

“Të dhënat personale” janë të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (në tekstin e mëtejmë “subjekt i të dhënave”); Një person fizik konsiderohet si i identifikueshëm, i cili mund të identifikohet drejtpërdrejt ose tërthorazi, veçanërisht me anë të caktimit të një identifikuesi si emri, një numër identifikimi, të dhënat e vendndodhjes, një identifikues në internet ose një apo më shumë veçori që shprehin identitetin fiziologjik, gjenetik, psikologjik, ekonomik, kulturor ose social të këtij personi fizik.

 1. Përpunimi

“Përpunim” është çdo proces i kryer, me ose pa ndihmën e proceseve të automatizuara, ose ndonjë seri të tillë procesesh në lidhje me të dhënat personale si mbledhja, regjistrimi, organizimi, porositja, ruajtja, përshtatja ose ndryshimi, leximi, pyetja, përdorimi, zbulimi me anë të transmetimit, shpërndarjes ose çdo formë tjetër sigurimi, krahasimi ose lidhjeje, kufizimi, fshirja ose shkatërrimi.

 1. Kufizimi i përpunimit

“Kufizimi i përpunimit” është shënimi i të dhënave personale të ruajtura me qëllim kufizimin e përpunimit të tyre në të ardhmen.

 1. Profilizimi

“Profilizim” është çdo lloj përpunimi i automatizuar i të dhënave personale që konsiston në përdorimin e këtyre të dhënave personale për të vlerësuar disa aspekte personale që kanë të bëjnë me një person fizik, në veçanti aspekte që lidhen me performancën e punës, situatën ekonomike, shëndetin, për të analizuar ose parashikuar preferencat personale, interesat, besueshmërine, sjelljen, vendndodhjen ose zhvendosjen e këtij personi fizik.

 1. Pseudonimizimi

“Pseudonimizim” është përpunimi i të dhënave personale në atë mënyrë që të dhënat personale nuk mund t’i caktohen më një subjekti të caktuar të të dhënave pa përdorimin e informacionit shtesë, me kusht që ky informacion shtesë të ruhet veçmas dhe t’i nënshtrohet masave teknike dhe organizative që sigurojnë që të dhënat personale nuk mund t’i caktohen një personi fizik të identifikuar ose të identifikueshëm.

 1. Sistemi i dosjeve

“Sistemi i dosjeve” është çdo koleksion i strukturuar i të dhënave personale që është i aksesueshëm sipas kritereve të caktuara, pavarësisht nëse ky koleksion menaxhohet në mënyrë qendrore, decentralilsht ose sipas kritereve funksionale ose gjeografike.

 1. Personi përgjegjës

“Përgjegjës” është një person fizik ose juridik, autoritet, institucion ose organ tjetër që i vetëm ose së bashku me të tjerët vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale; Nëse qëllimet dhe mjetet e këtij përpunimi janë të specifikuara nga ligji i Bashkuar ose ligji i shteteve anëtare, personi përgjegjës ose kriteret specifike për emërimin e tij mund të parashikohen në përputhje me ligjin i Bashkuar ose ligjin e shteteve anëtare.

 1. Procesuesi

“Procesues” është një person fizik ose juridik, autoritet, institucion ose organ tjetër që përpunon të dhënat personale në emër të personit përgjegjës.

 1. Marrësi

“Marrës” është një person fizik ose juridik, autoritet, institucion ose organ tjetër të cilit i zbulohen të dhënat personale, pavarësisht nëse është palë e tretë apo jo. Autoritetet që mund të marrin të dhëna personale si pjesë e një hetimi specifik sipas ligjit të Bashkimit ose ligjit të shteteve anëtare nuk konsiderohen marrës; Përpunimi i këtyre të dhënave nga autoritetet e përmendura bëhet në përputhje me rregulloret në fuqi për mbrojtjen e të dhënave në përputhje me qëllimet e përpunimit.

 1. Palet e treta

“Pala e tretë” është një person fizik ose juridik, autoritet, institucion ose organ tjetër, përveç subjektit të të dhënave, personit përgjegjës, përpunuesit dhe personave që janë të autorizuar të përpunojnë të dhënat personale nën përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të personit përgjegjës ose procesorin.

 1. Miratimi

“Miratimi” i personit në fjalë është çdo shprehje vullnetare e vullnetit të dhënë në mënyrë të informuar dhe pa mëdyshje në formën e një deklarate ose një akti tjetër të qartë pohues me të cilin personi në fjalë tregon se ata janë duke procesuar te dhenat e personit ne fjale qe ka deklaruar : Unë miratoj të dhënat personale.

LIGJSHMERIA E PËRPUNIMIT


Përpunimi i të dhënave personale është e ligjshme vetëm nëse ka një bazë ligjore për përpunim. Sipas nenit 6 paragrafi 1
Lit. a – f GDPR, baza ligjore për përpunim mund të jetë në veçanti:

 1. Personi në fjalë ka dhënë miratimin e tij për përpunimin e të dhënave të tij personale për një apo më shumë qëllime specifike;
 2. Përpunimi është i nevojshëm për zbatimin e një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është palë ose për zbatimin e masave parakontraktore që kryhen me kërkesë të subjektit të të dhënave;
 3. Përpunimi është i nevojshëm për të përmbushur një detyrim ligjor të cilit i nënshtrohet personi përgjegjës;
 4. Përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur interesat vitale të subjektit të të dhënave ose të një personi tjetër fizik;
 5. .Përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e një detyre që është në interes publik ose kryhet në ushtrimin e autoritetit zyrtar që i është caktuar personit përgjegjës;
 6. .Përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur interesat legjitime të personit përgjegjës ose të një pale të tretë, përveç rastit kur mbizotërojnë interesat ose të drejtat dhe liritë themelore të subjektit të të dhënave, të cilat kërkojnë mbrojtjen e të dhënave personale, veçanërisht nëse subjekti i të dhënave është një fëmijë.

INFORMACION PËR MBLEDHJEN E TË DHËNAVE PERSONALE


(1) Në vijim ju informojmë për mbledhjen e të dhënave personale kur përdorni faqen tonë të internetit. Të dhënat personale janë p.sh. B. Emri, adresa, adresat e emailit, sjellja e përdoruesit.

(2) Nëse na kontaktoni me e-mail ose duke përdorur një formular kontakti, ne do t’i ruajmë të dhënat që jepni (adresën tuaj të postës elektronike, ndoshta emrin dhe numrin tuaj të telefonit) për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja. Ne i fshijmë të dhënat që dalin në këtë kontekst pasi ruajtja nuk kërkohet më, ose përpunimi është i kufizuar nëse ka kërkesa ligjore për ruajtjen.

MBLEDHJA E TË DHËNAVE PERSONALE KUR VIZITONI FAQEN TONË


Nëse e përdorni faqen e internetit vetëm për qëllime informative, d.m.th. nëse nuk regjistroheni ose nuk na jepni informacione, ne mbledhim vetëm të dhënat personale që shfletuesi juaj transmeton në serverin tonë. Nëse dëshironi të shikoni faqen tonë të internetit, ne mbledhim të dhënat e mëposhtme, të cilat janë teknikisht të nevojshme për ne për t’ju shfaqur faqen tonë të internetit dhe për të garantuar stabilitet dhe siguri (baza ligjore është Neni 6 Paragrafi. 1 S. 1 lit.f GDPR) :

 • IP adresa
 • Data dhe ora e kërkesës
 • Diferenca e zonës kohore në orën mesatare të Greenwichit (GMT)
 • Përmbajtja e kërkesës (faqja specifike)
 • Qasja e statusit / kodin e statusit HTTP
 • Sasinë e të dhënave të transferuara në secilin rast
 • Faqja nga e cila erdhi kërkesa
 • Shfletuesi
 • Sistemi operativ dhe ndërfaqja e tij
 • Gjuha dhe versioni i softuerit të shfletuesit.

PËRDORIMI I COOKIES


(1) Përveç të dhënave të lartpërmendura, cookies ruhen në kompjuterin tuaj kur përdorni faqen tonë të internetit. Cookies janë dosje të vogla teksti që ruhen në hard diskun tuaj dhe i caktohen shfletuesit që po përdorni dhe përmes të cilëve informacione të caktuara rrjedhin në vendin që vendos cookie-t. Cookies nuk mund të ekzekutojnë programe ose të transmetojnë viruse në kompjuterin tuaj. Ato shërbejnë për ta bërë ofertën e internetit më miqësore dhe më efektive në përgjithësi.

(2) Kjo faqe interneti përdor llojet e mëposhtme të cookies, fushëveprimi dhe funksionaliteti i të cilave shpjegohen më poshtë:

 • Cookies kalimtare (shih a.)
 • Cookies të qëndrueshme (shih b.).
 1. Cookie-t kalimtare fshihen automatikisht kur mbyllni shfletuesin. Kjo përfshin veçanërisht dosjet e sesionit. Këto ruajnë një të ashtuquajtur ID sesioni, me të cilën kërkesa të ndryshme nga shfletuesi juaj mund të caktohen në sesionin e përbashkët. Kjo do të thotë që kompjuteri juaj mund të njihet kur të ktheheni në faqen tonë të internetit. Cookiet e sesionit fshihen kur dilni ose mbyllni shfletuesin.
 2. Cookie-t e vazhdueshme fshihen automatikisht pas një periudhe të caktuar, e cila mund të ndryshojë në varësi të cookie-t. Ju mund t’i fshini cookies në çdo kohë në cilësimet e sigurisë së shfletuesit tuaj.
 3. Ju mund të konfiguroni vendosjet e shfletuesit tuaj sipas dëshirave tuaja dhe, për
  për shembull, refuzoni të pranoni cookie të palëve të treta ose të gjitha cookiet. Të ashtuquajturat “Cookies nga Pala e Tretë” janë cookie që janë vendosur nga një palë e tretë, dhe rrjedhimisht jo nga faqja aktuale e internetit në të cilën jeni aktualisht. Ne dëshirojmë të theksojmë se duke çaktivizuar cookie-t ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqe interneti.
 4. Ne përdorim cookies për të qenë në gjendje t’ju identifikojmë për vizitat e mëvonshme nëse keni një llogari me ne. Përndryshe do t’ju duhet të identifikoheni përsëri për çdo vizitë.
 5. Cookies Flash të përdorura nuk regjistrohen nga shfletuesi juaj, por nga shtojca juaj Flash. Ne përdorim gjithashtu objekte ruajtëse HTML5 që ruhen në pajisjen tuaj. Këto objekte ruajnë të dhënat e kërkuara pavarësisht nga shfletuesi që po përdorni dhe nuk kanë një datë skadimi automatik. Nëse nuk dëshironi që cookies Flash të përpunohen, duhet të instaloni një shtesë përkatëse, p.sh. B. “Privatësi më e mirë” për Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) ose Adobe Flash Killer Cookie për Google Chrome. Mund të parandaloni përdorimin e objekteve të ruajtjes HTML5 duke përdorur modalitetin privat në shfletuesin tuaj. Ne gjithashtu ju rekomandojmë që rregullisht të fshini manualisht cookies dhe historikun e shfletuesit tua

FUNKSIONET DHE OFERTA TË MËTEJSHME NË FAQEN TONË


(1) Përveç përdorimit te paster informativ të faqes sonë të internetit, ne ofrojmë shërbime të ndryshme që mund t’i përdorni nëse jeni të interesuar. Për ta bërë këtë, zakonisht duhet të jepni të dhëna personale shtesë që ne përdorim për të ofruar shërbimin përkatës dhe për të cilat zbatohen parimet e sipërpërmendura të përpunimit të të dhënave.

(2) Në disa raste, ne përdorim ofrues të jashtëm shërbimesh për të përpunuar të dhënat tuaja. Këta janë përzgjedhur dhe mandatuar me kujdes nga ne, janë të kufizuar me udhëzimet tona dhe kontrollohen rregullisht.

(3) Për më tepër, ne mund t’i kalojmë të dhënat tuaja personale palëve të treta nëse ofrojmë pjesëmarrje në fushata, konkurse, lidhje kontratash ose shërbime të ngjashme së bashku me partnerët. Ju do të merrni më shumë informacion për këtë kur të jepni të dhënat tuaja personale ose në përshkrimin e ofertës më poshtë.

(4) Nëse ofruesit ose partnerët tanë të shërbimit janë të vendosur në një vend jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE), ne do t’ju informojmë për pasojat e këtij fakti në përshkrimin e ofertës.

PËRDORIMI I DYQANIT TONË WEB


(1) Nëse dëshironi të porosisni në dyqanin tonë të internetit, është e nevojshme për lidhjen e kontratës që të jepni të dhënat tuaja personale, të cilat ne kemi nevojë për të përpunuar porosinë tuaj. Informacioni i detyrueshëm i kërkuar për përpunimin e kontratave është shënjuar veçmas; informacioni i mëtejshëm është vullnetar. Ne përpunojmë të dhënat që ju jepni për të përpunuar porosinë tuaj. Për ta bërë këtë, ne mund t’i kalojmë të dhënat tuaja të pagesës në bankën tonë. Baza ligjore për këtë është neni 6, paragrafi 1 S. 1 pika. b GDPR. Ju mund të krijoni vullnetarisht një llogari klienti përmes së cilës ne mund t’i ruajmë të dhënat tuaja për blerjet e ardhshme. Kur krijoni një llogari nën “Llogaria ime”, të dhënat që jepni do të ruhen dhe jane te revokueshme. Mund të fshini gjithmonë të gjitha të dhënat e tjera, duke përfshirë llogarinë tuaj të përdoruesit, në zonën e klientit.

(2) Për shkak të kërkesave të ligjit tregtar dhe tatimor, ne jemi të detyruar të ruajmë adresën tuaj, të dhënat e pagesës dhe porosisë për një periudhë dhjetëvjeçare. Megjithatë, pas dy vitesh ne do të kufizojmë përpunimin. Të dhënat tuaja do të përdoren vetëm për të përmbushur detyrimet ligjore.

(3) Për të parandaluar aksesin e paautorizuar nga palët e treta në të dhënat tuaja personale, në veçanti të dhënat financiare, procesi i porosisë është i koduar duke përdorur teknologjinë TLS.

DISPOZITAT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE KUR PERDORNI OFRUES TË SHËRBIMIT TË PAGESAVE TË JASHTME


(1) Ne ofrojmë disa mënyra pagese për përdorimin e dyqanit në internet dhe përdorim ofrues të ndryshëm të shërbimeve të pagesave. Në varësi të mënyrës së pagesës që zgjidhni, të dhëna të ndryshme do t’i transmetohen ofruesit përkatës të shërbimit të pagesave. Baza ligjore për transferimin është Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a GDPR. Ne listojmë ofruesit tanë të shërbimeve të pagesave për ju më poshtë.

 1. PayPal

Nëse zgjidhni mënyrën e pagesës PayPal, të dhënat tuaja personale do të transmetohen në PayPal. Për të përdorur PayPal duhet të hapet një llogari PayPal. Kur përdorni ose hapni një llogari PayPal, emri, adresa, numri i telefonit dhe adresa e emailit tuaj duhet të transmetohen në PayPal. Baza ligjore për transmetimin e të dhënave është neni 6 (1) (a) GDPR (pëlqimi) dhe neni 6 (1) (b) GDPR (përpunimi për të përmbushur një kontratë).

Operatori i shërbimit të pagesave PayPal është:

PayPal (Evropë) S.à rl et Cie, SCA
22-24 Bulevardi Mbretëror
L-2449 Luksemburg
Email: “>

Me opsionin e pagesës me PayPal, ju pranoni transferimin e të dhënave personale si emri, adresa, numri i telefonit dhe adresa e emailit në PayPal. Cilat të dhëna të tjera mblidhen nga PayPal mund të gjenden në deklaratën përkatëse të mbrojtjes së të dhënave nga PayPal. Kjo mund të gjendet në: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

 1. Klarna

Nëse vendosni për mënyrën e pagesës Klarna, të dhënat tuaja personale do t’i transmetohen operatorit Klarna. Baza ligjore për transmetimin e të dhënave është neni 6 (1) (a) GDPR (pëlqimi) dhe neni 6 (1) (b) GDPR (përpunimi për të përmbushur një kontratë).

Operatori i shërbimit të pagesave Klarna është:

Klarna Bank AB (publik)
Sveavägen 46
111 34 Stokholm
Suedia

Telefoni: 0046 8-120 120 00
Faks: 0046 8-120 120 99
Kontaktoni: “>

Klarna mbledh të dhënat e mëposhtme:

 • Emrin, daten e lindjes, titulli, adresa e faturimit dhe e dorëzimit, adresa e emailit, numri i telefonit celular
 • Informacion rreth produkteve të porositura
 • Informacion në lidhje me të ardhurat, detyrimet e kredisë dhe shënimet e pagesës
 • Informacion në lidhje me vendndodhjen
 • IP adresa

Mund të gjeni informacion të detajuar mbi dispozitat për mbrojtjen e të dhënave të Klarna Bank AB (publ) në https://www.klarna.com/de/datenschutz/

BULETINI


(1) Me pëlqimin tuaj, ju mund të regjistroheni në buletinin tonë, të cilin ne e përdorim për t’ju informuar për ofertat tona aktuale interesante. Mallrat dhe shërbimet e reklamuara janë emërtuar në deklaratën e pajtueshmerise.

(2) Ne përdorim të ashtuquajturën procedurë të zgjedhjes së dyfishtë për t’u regjistruar në buletinin tonë. Kjo do të thotë që pasi të jeni regjistruar, ne do t’ju dërgojmë një e-mail në adresën e postës elektronike të dhënë, në të cilin ju kërkojmë të konfirmoni se dëshironi të merrni buletinin. Nëse nuk e konfirmoni regjistrimin tuaj brenda 24 orëve, informacioni juaj do të bllokohet dhe do të fshihet automatikisht pas një muaji. Përveç kësaj, ne ruajmë adresat IP që përdorni dhe kohën e regjistrimit dhe konfirmimit. Qëllimi i procedurës është që të jeni në gjendje të provoni regjistrimin tuaj dhe, nëse është e nevojshme, të sqaroni çdo keqpërdorim të mundshëm të të dhënave tuaja personale.
(3) Informacioni i vetëm i detyrueshëm për dërgimin e buletinit është adresa juaj e emailit. Sigurimi i të dhënave të mëtejshme, të shënuara veçmas është vullnetar dhe përdoret për t’ju adresuar personalisht. Pas konfirmimit tuaj, ne do ta ruajmë adresën tuaj të emailit me qëllim që t’ju dërgojmë buletinin. Baza ligjore është Art. 6 para. 1 fjali 1 shkronjë një DSGVO.

(4) Ju mund të revokoni pajtueshmerine tuaj për dërgimin e buletinit në çdo kohë dhe të çregjistroheni nga buletini. Ju mund të deklaroni revokimin tuaj duke klikuar në lidhjen e dhënë në çdo e-mail të buletinit, duke përdorur formularin në faqen e internetit, me e-mail në ose duke dërguar një mesazh në detajet e kontaktit të dhëna në gjurme. .

(5) Ne dëshirojmë të theksojmë se ne vlerësojmë sjelljen tuaj prej përdoruesit kur dërgojme buletinin. Për këtë vlerësim, e-mail-et e dërguara përmbajnë të ashtuquajturat web feneret ose piksel gjurmuesit, të cilët përfaqësojnë dosjet e imazhit me një piksel që ruhen në faqen tonë të internetit. Për vlerësime, ne i lidhim të dhënat e përmendura në § 3 dhe fenerët e uebit me adresën tuaj të emailit dhe një ID individuale. Të dhënat mblidhen vetëm në formë të pseudonimit, kështu që ID-të nuk janë të lidhura me të dhënat tuaja të tjera personale dhe referenca e drejtpërdrejtë personale është e përjashtuar. Ju mund ta kundërshtoni këtë gjurmim në çdo kohë duke klikuar në lidhjen e veçantë të dhënë në çdo email ose duke na informuar nëpërmjet një kanali tjetër kontakti. Informacioni ruhet për aq kohë sa jeni abonuar në buletinin. Pasi të jeni çregjistruar, ne do t’i ruajmë të dhënat në mënyrë anonime dhe vetem per statistike.

FËMIJËT


Oferta jonë u drejtohet përgjithësisht të rriturve. Personat nën moshën 18 vjeç nuk duhet të na transmetojnë asnjë të dhënë personale pa pëlqimin e prindërve ose kujdestarëve të tyre ligjorë.

TË DREJTAT E SUBJEKTIT TË TË DHËNAVE


(1) Tërheqja e pëlqimit

Nëse përpunimi i të dhënave personale bazohet në një pëlqim të dhënë, ju keni të drejtë të revokoni pëlqimin në çdo kohë. Revokimi i pëlqimit nuk cenon ligjshmërinë e përpunimit të kryer në bazë të pëlqimit deri në momentin e revokimit.

Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë për të ushtruar të drejtën tuaj të tërheqjes.

(2) E drejta për konfirmim

Ju keni të drejtë të kërkoni konfirmim nga personi përgjegjës nëse ne po përpunojmë të dhëna personale në lidhje me ju. Ju mund të kërkoni konfirmim në çdo kohë duke përdorur të dhënat e kontaktit të mësipërm.

(3) E drejta për informim

Nëse të dhënat personale përpunohen, ju mund të kërkoni informacion në lidhje me këto të dhëna personale dhe informacionin e mëposhtëm në çdo kohë:

 1. Qëllimet e përpunimit
 2. Kategoritë e të dhënave personale që përpunohen
 3. marrësit ose kategoritë e marrësve të cilëve u janë dhënë ose do t’u zbulohen të dhënat personale, në veçanti marrësit në vendet e treta ose organizatat ndërkombëtare
 4. nëse është e mundur, kohëzgjatjen e planifikuar për të cilën do të ruhen të dhënat personale ose, nëse kjo nuk është e mundur, kriteret e përdorura për të përcaktuar atë kohëzgjatje
 5. ekzistencën e të drejtës për korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale në lidhje me ju ose për kufizimin e përpunimit nga personi përgjegjës ose të drejtën për të kundërshtuar këtë përpunim
 6. ekzistenca e të drejtës së ankimimit në një autoritet mbikëqyrës
 7. nëse të dhënat personale nuk janë mbledhur nga subjekti i të dhënave, të gjitha informacionet e disponueshme për origjinën e të dhënave
 8. ekzistencën e vendimmarrjes së automatizuar duke përfshirë profilizimin në përputhje me nenin 22 Paragrafët 1 dhe 4 GDPR dhe – të paktën në këto raste – informacion kuptimplotë në lidhje me logjikën e përfshirë dhe qëllimin dhe efektet e synuara të një përpunimi të tillë për subjektin e të dhënave.

Nëse të dhënat personale transferohen në një vend të tretë ose në një organizatë ndërkombëtare, ju keni të drejtë të informoheni për garancitë e duhura në përputhje me nenin 46 GDPR në lidhje me transferimin. Ne ofrojmë një kopje të të dhënave personale që janë objekt i përpunimit. Për çdo kopje shtesë që kërkoni, ne mund të paguajmë një tarifë të arsyeshme bazuar në kostot administrative. Nëse e dorëzoni aplikacionin në mënyrë elektronike, informacioni duhet të vihet në dispozicion në një format të përbashkët elektronik, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe. E drejta për të marrë një kopje sipas paragrafit 3 nuk prek të drejtat dhe liritë e asnjë personi tjetër.

(4) E drejta për korrigjim

Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të korrigjojmë çdo të dhënë personale të pasaktë në lidhje me ju pa vonesa të panevojshme. Duke marrë parasysh qëllimet e përpunimit, ju keni të drejtë të kërkoni plotësimin e të dhënave personale jo të plota – edhe me anë të një deklarate plotësuese.

(5) E drejta për t’u fshirë (“e drejta për t’u harruar”)

Ju keni të drejtë të kërkoni që personi përgjegjës të fshijë menjëherë të dhënat personale në lidhje me ju dhe ne jemi të detyruar t’i fshijmë menjëherë të dhënat personale nëse zbatohet një nga arsyet e mëposhtme:

 1. Të dhënat personale nuk janë më të nevojshme për qëllimet për të cilat janë mbledhur ose përpunuar ndryshe.
 2. Subjekti i të dhënave anulon pëlqimin e tij mbi të cilin është bazuar përpunimi në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Shkronja a ose Neni 9 Paragrafi 2 Shkronja GDPR dhe nuk ka asnjë bazë tjetër ligjore për përpunimin.
 3. Subjekti i të dhënave kundërshton përpunimin në përputhje me nenin 21(1) GDPR dhe nuk ka baza legjitime mbizotëruese për përpunimin, ose subjekti i të dhënave kundërshton përpunimin në përputhje me nenin 21(2) GDPR.
 4. Të dhënat personale janë përpunuar në mënyrë të paligjshme.
 5. Fshirja e të dhënave personale është e nevojshme për të përmbushur një detyrim ligjor në ligjin e Bashkimit ose të Shtetit Anëtar, të cilit kontrolluesi i nënshtrohet.
 6. Të dhënat personale janë mbledhur në lidhje me shërbimet e shoqërisë së informacionit të ofruara në përputhje me Nenin 8 (1) GDPR.

Nëse personi përgjegjës i ka bërë publike të dhënat personale dhe është i detyruar t’i fshijë ato në përputhje me paragrafin 1, ai do të marrë masat e duhura, përfshirë ato teknike, për të informuar përgjegjësit për përpunimin e të dhënave që përpunojnë të dhënat personale, duke marrë parasysh disponueshmërinë. teknologjinë dhe kostot e zbatimit për të informuar se një subjekt i të dhënave ka kërkuar që ata të fshijnë të gjitha lidhjet me këto të dhëna personale ose kopjet ose përsëritjet e këtyre të dhënave personale.

E drejta për fshirje (“e drejta për t’u harruar”) nuk ekziston nëse përpunimi është i nevojshëm:

 • të ushtrojë të drejtën e lirisë së shprehjes dhe informimit;
 • për të përmbushur një detyrim ligjor që kërkon përpunim sipas ligjit të Bashkimit ose të Shtetit Anëtar, të cilit kontrolluesi i nënshtrohet, ose për të kryer një detyrë që është në interesin publik ose në ushtrimin e
 • autoritetit zyrtar që i është deleguar kontrolluesit;
 • për arsye të interesit publik në fushën e shëndetit publik në përputhje me nenin 9 paragrafi 2 germat h dhe i dhe nenin 9 paragrafi 3 GDPR;
 • për qëllime arkivimi në interes publik, qëllime kërkimore shkencore ose historike ose për qëllime statistikore në përputhje me nenin 89 paragrafi 1 GDPR, për aq sa ligji i përmendur në paragrafin 1 ka të ngjarë ta bëjë të pamundur ose të dëmtojë seriozisht arritjen e objektivave të këtij përpunimi, ose
  për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendimet ligjore.

(6) E drejta e kufizimit të përpunimit

Ju keni të drejtë të na kërkoni të kufizojmë përpunimin e të dhënave tuaja personale nëse plotësohet një nga kushtet e mëposhtme:

 1. saktësia e të dhënave personale kontestohet nga subjekti i të dhënave për një periudhë që i mundëson kontrolluesit të verifikojë saktësinë e të dhënave personale,
 2. përpunimi është i paligjshëm dhe subjekti i të dhënave refuzon të fshijë të dhënat personale dhe në vend të kësaj kërkon që përdorimi i të dhënave
 3. personale të kufizohet;
 4. personi përgjegjës nuk ka më nevojë për të dhënat personale për qëllime përpunimi, por subjekti i të dhënave ka nevojë për to për të pohuar,
 5. qushtruar ose mbrojtur pretendimet ligjore, ose
 6. subjekti i të dhënave ka paraqitur një kundërshtim për përpunimin në përputhje me nenin 21(1) të GDPR në pritje të verifikimit nëse arsyet legjitime të kontrolluesit tejkalojnë ato të subjektit të të dhënave.

Nëse përpunimi është kufizuar në përputhje me kushtet e mësipërme, këto të dhëna personale – përveç ruajtjes së tyre – do të përdoren vetëm me pëlqimin e personit në fjalë ose për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendime ligjore ose për të mbrojtur të drejtat e një personi tjetër fizik. ose person juridik ose për arsye të një interesi të rëndësishëm publik të Bashkimit ose të një Shteti Anëtar.

Për të kërkuar të drejtën e kufizimit të përpunimit, personi në fjalë mund të na kontaktojë në çdo kohë duke përdorur të dhënat e kontaktit të dhëna më sipër.

(7) E drejta për transportueshmëri të të dhënave

Ju keni të drejtë të merrni të dhënat personale që na keni dhënë në një format të strukturuar, të zakonshëm dhe të lexueshëm nga makina, dhe keni të drejtë t’ia transferoni këto të dhëna një personi tjetër përgjegjës pa pengesa nga personi përgjegjës për dhënien e të dhënave personale. duhej të transmetoheshin, me kusht që:

 1. përpunimi bazohet në pëlqimin në përputhje me nenin 6(1)(a) ose nenin 9(2)(a) ose në një kontratë në përputhje me nenin 6(1)(b) GDPR dhe
 2. përpunimi kryhet duke përdorur procedura të automatizuara.

Kur ushtroni të drejtën e transportueshmërisë së të dhënave në përputhje me paragrafin 1, ju keni të drejtë të siguroni që të dhënat personale të transmetohen drejtpërdrejt nga një kontrollues te një kontrollues tjetër, për aq sa kjo është teknikisht e realizueshme. Ushtrimi i të drejtës për transportueshmëri të të dhënave nuk cenon të drejtën e fshirjes (“e drejta për t’u harruar”). Kjo e drejtë nuk zbatohet për përpunimin që është i nevojshëm për kryerjen e një detyre që është në interes publik ose në ushtrimin e autoritetit zyrtar që i është caktuar personit përgjegjës.

(8) E drejta për kundërshtim

Ju keni të drejtë, për arsye që rrjedhin nga situata juaj e veçantë, të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale që lidhen me ju, i cili bazohet në nenin 6 paragrafi 1 germa e ose f GDPR; kjo vlen edhe për profilizimin e bazuar në këto dispozita. Personi përgjegjës nuk i përpunon më të dhënat personale, përveç rastit kur ai mund të demonstrojë arsye legjitime bindëse për përpunimin që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë e subjektit të të dhënave, ose nëse përpunimi shërben për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendime ligjore.

Nëse të dhënat personale përpunohen me qëllim të funksionimit të reklamave të drejtpërdrejta, ju keni të drejtë të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të një reklamimi të tillë; kjo vlen edhe për profilizimin për aq sa lidhet me një reklamë të tillë të drejtpërdrejtë. Nëse kundërshtoni përpunimin për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, të dhënat personale nuk do të përpunohen më për këto qëllime.

Në lidhje me përdorimin e shërbimeve të shoqërisë së informacionit, pavarësisht nga Direktiva 2002/58/EC, ju mund të ushtroni të drejtën tuaj për të kundërshtuar me anë të procedurave të automatizuara duke përdorur specifikimet teknike.

Ju keni të drejtë, për arsye që rrjedhin nga situata juaj e veçantë, të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime kërkimore shkencore ose historike ose për qëllime statistikore në përputhje me nenin 89 paragrafi 1, përveç rasteve kur përpunimi është i nevojshëm për të përmbushur një detyrë në interes publik.

Ju mund të ushtroni të drejtën tuaj për të kundërshtuar në çdo kohë duke kontaktuar personin përgjegjës.

(9) Vendimmarrje individuale e automatizuar duke përfshirë profilizimin

Ju keni të drejtë të mos i nënshtroheni një vendimi të bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar, duke përfshirë profilizimin, i cili prodhon efekte ligjore për ju ose ndikon në mënyrë të ngjashme në mënyrë të konsiderueshme ju. Kjo nuk zbatohet nëse vendimi:

 1. është e nevojshme për lidhjen ose zbatimin e një kontrate ndërmjet subjektit të të dhënave dhe personit përgjegjës,
 2. është e lejueshme në bazë të dispozitave ligjore të Bashkimit ose të Shteteve Anëtare të cilave i nënshtrohet personi përgjegjës dhe këto dispozita ligjore përmbajnë masat e duhura për të mbrojtur të drejtat dhe liritë dhe interesat legjitime të subjektit të të dhënave, ose
 3. me pëlqimin e shprehur të subjektit të të dhënave.

Kontrolluesi duhet të zbatojë masat e duhura për të mbrojtur të drejtat dhe liritë dhe interesat legjitime të subjektit të të dhënave, duke përfshirë të paktën të drejtën për të marrë ndërhyrje njerëzore nga ana e kontrolluesit, për të shprehur këndvështrimin e tij ose të saj dhe për të kundërshtuar vendimin.

Personi në fjalë mund ta ushtrojë këtë të drejtë në çdo kohë duke kontaktuar personin përgjegjës.

(10) E drejta për të paraqitur ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës

Ju gjithashtu, pa paragjykuar ndonjë mjet tjetër administrativ ose gjyqësor, keni të drejtën për të paraqitur një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës, veçanërisht në shtetin anëtar të vendbanimit tuaj, në vendin tuaj të punës ose në vendin e shkeljes së pretenduar, nëse subjekti i të dhënave beson se përpunimi i të dhënave në lidhje me të dhënat e tij personale shkel këtë rregullore.

(11) E drejta për një mjet juridik efektiv

Pa cenuar çdo mjet të disponueshëm administrativ ose jo-gjyqësor, duke përfshirë të drejtën për të paraqitur një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës në përputhje me nenin 77 GDPR, ju keni të drejtën për një mjet juridik efektiv nëse konsideroni se të drejtat për të cilat keni të drejtë sipas kjo Rregullore si rezultat i mosrespektimit të këtij përpunimi të të dhënave të tyre personale në bazë të Rregullores është shkelur.

PËRDORIMI I ANALITIKAVE GOOGLE


(1) Kjo faqe interneti përdor Google Analytics, një shërbim analitik në internet i ofruar nga Google Inc. (“Google”). Google Analytics përdor të ashtuquajturat “cookies”, skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes në internet. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti zakonisht transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje. Nëse në këtë faqe interneti aktivizohet anonimizimi i IP-së, adresa juaj IP do të shkurtohet paraprakisht nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të dërgohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje. Në emër të operatorit të kësaj faqeje interneti, Google do ta përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes së internetit, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit për operatorin e sajtit.

(2) Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhëna të tjera të Google.

(3) Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies duke vendosur programin e shfletuesit tuaj në përputhje me rrethanat; megjithatë dëshirojmë t’ju theksojmë se në këtë rast, nëse është e mundur, nuk do të jeni në gjendje të përdorni plotësisht të gjitha funksionet e kësaj faqe interneti. Ju gjithashtu mund të parandaloni dërgimin e të dhënave të krijuara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë adresën tuaj IP) në Google dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google duke përdorur shtojcën shtesë të shfletuesit të disponueshëm në lidhjen e mëposhtme. Shkarkoni dhe instaloni në: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Kjo faqe interneti përdor Google Analytics me shtesën “_anonymizeIp()”. Si rezultat, adresat IP përpunohen më tej në formë të shkurtuar, që do të thotë se ato nuk mund të lidhen me individë. Nëse të dhënat e mbledhura për ju kanë një referencë personale, kjo do të përjashtohet menjëherë dhe të dhënat personale do të fshihen menjëherë.

(5) Ne përdorim Google Analytics për të analizuar dhe përmirësuar rregullisht përdorimin e faqes sonë të internetit. Ne mund të përdorim statistikat e marra për të përmirësuar ofertën tonë dhe për ta bërë atë më interesante për ju si përdorues. Për rastet e jashtëzakonshme në të cilat të dhënat personale transferohen në SHBA, Google ka paraqitur në Mburojën e Privatësisë BE-SHBA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Baza ligjore për përdorimin e Google Analytics është Neni 6 Paragrafi 1 Klauzola 1 Shkronja f GDPR.

(6) Informacione për palët e treta: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001. Kushtet e përdorimit:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, përmbledhje e mbrojtjes së të dhënave: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, si dhe të dhënat Deklarata e mbrojtjes: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Kjo faqe interneti përdor gjithashtu Google Analytics për një analizë ndër-pajisje të flukseve të vizitorëve, e cila kryhet nëpërmjet një ID të përdoruesit. Mund ta çaktivizoni analizën e përdorimit të ndërsjellë të pajisjeve në llogarinë tuaj të klientit nën “Të dhënat e mia”, “Të dhënat personale”.

PËRDORIMI I PLUGINËVE TË MEDIAVE SOCIALE


(1) Aktualisht përdorim shtojcat e mëposhtme të mediave sociale: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, LinkedIn, Flattr]. Ne përdorim të ashtuquajturën zgjidhje me dy klikime. Kjo do të thotë që kur vizitoni faqen tonë, asnjë e dhënë personale fillimisht nuk u kalohet ofruesve të shtojcave. Mund të identifikoni ofruesin e plug-in-it duke shënuar në kutinë mbi inicialet e tij ose logon. Ne ju japim mundësinë të komunikoni drejtpërdrejt me ofruesin e plug-in-it nëpërmjet butonit. Vetëm nëse klikoni në fushën e shënuar dhe në këtë mënyrë e aktivizoni, ofruesi i plug-in-it do të informohet se ju keni hyrë në faqen përkatëse të internetit të ofertës sonë online. Gjithashtu, të dhënat e përmendura në § 3 të kësaj deklarate do të transmetohen. Në rastin e Facebook dhe Xing, sipas ofruesve përkatës në Gjermani, adresa IP anonimizohet menjëherë pas grumbullimit. Duke aktivizuar plug-in-in, të dhënat tuaja personale i transmetohen ofruesit përkatës të plug-in-it dhe ruhen atje (në rastin e ofruesve amerikanë në SHBA). Meqenëse ofruesi i plug-in-it mbledh të dhëna veçanërisht nëpërmjet cookies, ju rekomandojmë që të fshini të gjitha kukit nëpërmjet cilësimeve të sigurisë së shfletuesit tuaj përpara se të klikoni në kutinë e grirë.

(2) Ne nuk kemi asnjë ndikim në të dhënat e mbledhura dhe procedurat e përpunimit të të dhënave, as nuk jemi të vetëdijshëm për shtrirjen e plotë të mbledhjes së të dhënave, qëllimet e përpunimit, periudhat e ruajtjes. Ne gjithashtu nuk kemi informacion për fshirjen e të dhënave të mbledhura nga ofruesi i plug-in-it.

(3) Ofruesi i shtojcave ruan të dhënat e mbledhura për ju si profile përdorimi dhe i përdor ato për qëllime reklamimi, kërkimi tregu dhe/ose dizajni i bazuar në nevojat e faqes së tij të internetit. Një vlerësim i tillë kryhet në veçanti (edhe për përdoruesit që nuk janë të kyçur) për të shfaqur reklama të bazuara në nevoja dhe për të informuar përdoruesit e tjerë të rrjetit social për aktivitetet tuaja në faqen tonë të internetit. Ju keni të drejtë të kundërshtoni krijimin e këtyre profileve të përdoruesve, ku duhet të kontaktoni ofruesin përkatës të plug-in-it për të ushtruar këtë të drejtë. Me shtojcat ne ju ofrojmë mundësinë për të ndërvepruar me rrjetet sociale dhe përdoruesit e tjerë, në mënyrë që të përmirësojmë ofertën tonë dhe ta bëjmë atë më interesante për ju si përdorues. Baza ligjore për përdorimin e shtojcave është Neni 6 Paragrafi 1 Fjalia 1 lit f GDPR.

(4) Të dhënat transmetohen pavarësisht nëse keni një llogari me ofruesin e plug-in-it dhe nëse jeni regjistruar atje. Nëse jeni identifikuar në ofruesin e plug-in-it, të dhënat tuaja të mbledhura nga ne do të caktohen drejtpërdrejt në llogarinë tuaj ekzistuese me ofruesin e plug-in-it. Nëse shtypni butonin e aktivizuar dhe p.sh. B. lidhni faqen, ofruesi i plug-in-it gjithashtu ruan këtë informacion në llogarinë tuaj të përdoruesit dhe e ndan publikisht me kontaktet tuaja. Ne ju rekomandojmë që të dilni rregullisht pas përdorimit të një rrjeti social, por veçanërisht përpara se të aktivizoni butonin, pasi në këtë mënyrë mund të shmangni caktimin në profilin tuaj me ofruesin e plug-in-it.

(5) Informacione të mëtejshme mbi qëllimin dhe shtrirjen e mbledhjes së të dhënave dhe përpunimit të tyre nga ofruesi shtesë mund të gjenden në deklaratat e mbrojtjes së të dhënave të këtyre ofruesve të komunikuar më poshtë. Aty do të merrni gjithashtu informacione të mëtejshme për të drejtat tuaja në këtë drejtim dhe vendosjen e opsioneve për të mbrojtur privatësinë tuaj.

(6) Adresat e ofruesve përkatës të plug-in-it dhe URL-ja me njoftimet e tyre për mbrojtjen e të dhënave:

 1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; Informacione të mëtejshme për mbledhjen e të dhënave: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications dhe http://www. facebook .com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook i është dorëzuar Mburojës së Privatësisë BE-SHBA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google i është dorëzuar Mburojës së Privatësisë BE-SHBA,
 3. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter i është dorëzuar Mburojës së Privatësisë BE-SHBA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 4. Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.
 5. T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hanover, Gjermani; https://t3n.de/store/page/datenschutz.
 6. LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kaliforni 94043, SHBA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn i është dorëzuar Mburojës së Privatësisë BE-SHBA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 7. Rrjeti Flattr Ltd. me zyrë të regjistruar në katin e 2-të, oborri i ariut të bardhë 114A, Clerkenwell Road, Londër, Middlesex, Angli, EC1R 5DF, Britani e Madhe; https://flattr. com/privacy.]


INTEGRIMI I GOOGLE MAPS


(1) Ne përdorim Google Maps në këtë faqe interneti. Kjo na mundëson t’ju tregojmë harta interaktive drejtpërdrejt në faqen e internetit dhe ju mundëson të përdorni me lehtësi funksionin e hartës.

(2) Duke vizituar faqen e internetit, Google merr informacionin që ju keni aksesuar në nënfaqen përkatëse të faqes sonë të internetit. Gjithashtu, të dhënat e përmendura në § 3 të kësaj deklarate do të transmetohen. Kjo ndodh pavarësisht nëse Google ofron një llogari përdoruesi përmes së cilës jeni identifikuar ose nëse nuk ka llogari përdoruesi. Nëse jeni identifikuar në Google, të dhënat tuaja do të caktohen drejtpërdrejt në llogarinë tuaj. Nëse nuk dëshironi të lidheni me profilin tuaj në Google, duhet të dilni përpara se të aktivizoni butonin. Google i ruan të dhënat tuaja si profile përdorimi dhe i përdor ato për reklama, kërkime tregu dhe/ose dizajn të bazuar në nevojat e faqes së tij të internetit. Një vlerësim i tillë kryhet veçanërisht (edhe për përdoruesit që nuk janë të regjistruar) për të ofruar reklama të bazuara në nevoja dhe për të informuar përdoruesit e tjerë të rrjetit social për aktivitetet tuaja në faqen tonë të internetit. Ju keni të drejtë të kundërshtoni krijimin e këtyre profileve të përdoruesve, ku duhet të kontaktoni Google për të ushtruar këtë të drejtë.

(3) Informacione të mëtejshme mbi qëllimin dhe shtrirjen e mbledhjes së të dhënave dhe përpunimit të tyre nga ofruesi plug-in mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të ofruesit. Aty do të gjeni gjithashtu informacione të mëtejshme për të drejtat tuaja në këtë drejtim dhe vendosjen e opsioneve për të mbrojtur privatësinë tuaj: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google gjithashtu përpunon të dhënat tuaja personale në SHBA dhe ka dorëzuar në Mburojën e Privatësisë BE-SHBA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

TË DREJTAT TUAJA

Ju keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat tuaja të ruajtura nga ne:

 • Informacion
 • korrigjim
 • fshirje
 • kufizim
 • transportueshmëria e të dhënave
 • revokimin dhe kundërshtimin

Për ta bërë këtë, ju lutemi na kontaktoni ().

Nëse besoni se përpunimi i të dhënave tuaja shkel ligjin për mbrojtjen e të dhënave ose nëse të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave janë shkelur në ndonjë mënyrë, mund të ankoheni tek autoriteti mbikëqyrës përgjegjës. Në Austri, ky është autoriteti për mbrojtjen e të dhënave ().

KONTRAKTOR


Ne përdorim ofrues të jashtëm shërbimesh (përpunues) p.sh. B. për dërgimin e mallrave, buletinin ose përpunimin e pagesave. Përpunimi i të dhënave të porosive të veçanta është përfunduar me ofruesin e shërbimit për të siguruar mbrojtjen e të dhënave tuaja personale.

Ne punojmë me ofruesit e mëposhtëm të shërbimeve:

NTS Ltd

Webhead Ltd

më e bukura GmbH

Laboratori Augsburg MVZ dhe laboratorët partnerë